Saturday, March 22, 2008

FOOD AND SHOPPING

Olenji = Orange.

Papayi = Pawpaw.

Hanyezi = Onion.

Khowani = Mushroom.

Chingoma = (Singular for Maize).

Vingoma = (Plural for maize).

Zobala = Lemon.

Delele = ladies fingers.

Biringanya = Eggplant

Nkhaka = Cucumber.

Sabola = Chilies.

Chikhawu = Cassava.

Mapeyala = Avocado.

Nthochi = Banana.

Sghawa = Groundnuts.

Ntchunga = Beans.

Kabichi = Cabbage.

Chinanazi = Pineapple.

Mphatata = Sweet Potatoes.

Mpunga = Rice.

Mchele = Salt.

Shuga = Sugar.

Mbambayila = Irish potatoes.

Majungu = Pumpkins.

Mpwetekele = Tomatoes.

Mbuzi = Goat.

Ng’ombe = Cow.

Nyama = Meat.

Chiwindi = Liver.

Mtima = Heart.

Nyama ya kalulu = Rabbit.

Nyama ya Nkhumba = Pork.

Nyama ya mberere = Mutton.

Nyama ya mbuzi = Goat meat.

Nyama ya ng’ombe = Beef.

Nyama ya baka = Duck.

Nyama ya nkhuku = Chicken.

DIRECTIONS AND TRAVEL

Hamba luwilo = Go faster.

Hamba pachoko = Go slower.

Leka = Stop.

Hamba = Go.

Hamba ku malyelo = Go right.

Hamba ku mazere = Go left.

Hamba ku manyuma = Go back.

Hamba ku thazi = Go forward.

Hamba pasi = Go down.

Ningenda uli kukafika ku Mutatha = How do I get to Mutatha?

Chiteskeni cha sitima = The train station

Chiteskeni cha basi = Bus station

Chibanja = The airport

Sukulu = The school

Musika = The market

Resiti hausi = The resthouse

Yili nkhu? = Where are? (The noun comes first and there are different modifiers for different nouns ie: chili, yili, etc)

Mahotelo yali nkhu? = (where are hotels?)

Malo yakugona yali nkhu? = Where is the place to sleep?

Chilabo malo yakumwela mowa = Place to drink beer (traditional bar)

Munganilongola pa mapu? = Can you show me on the map?

Nthowa = Path

Musewu = Road

Mzinda = City

Boma = Government

Patukila ku mazele = Turn left

Patukila ku malyelo Turn right
Mazele = left

Malyelo = Right

Ku nthazi = Straight ahead

Chaku = Towards the

kujumpha = Past

Pambere = Before the

Mpoto = North

Mwela = South

Vuma = East

Kumanjiriro = West

Chikwera = Uphill

Kusika = Downhill

Chikhizga = slope

Chiduli = Antihill

Sunday, March 2, 2008

AUTHORITY

Nindachite chili chose chiheni = I have not done anything wrong.

Chita = Do

Chili chose = Anything.

Vose = Everything.

Mukunitolela nkhu? = Where are you taking me to?

Nkhu? = Where?

Vichi? = What?

Mbu? = How?

Pambu? = When?

Nja? = Who?

Nchi? = Which?

Kasi nakakika? = Am I under arrest?

Nkhukhumba niyowoyesgane na mu manyi ma lango = I want to talk to a lawyer.

DRIVING

NKhukhumba ku bwereka galimoto = I want to rent a car.

Bwereka = Rent.

Galimoto = Car.

Kasi ninga katolo musokho? = Can i get insurance?

Yima pa chiphambani cha msewu = Stop on a street sign.

Thowa yi moza = One way.

Kuyimika yayi = No parking.

Umaliro wa kachimbizgiro = Speed limit.

Gasi = Gas.

Petulo = Petrol.

Dizilo = Diesel.

SHOPPING

Nizilinga ichi? = How much is this?

Vadula chomene = It's too expensive.

Unga yegha? = Would you take?

Kudula = To be expensive

Shipi = Cheap

Ningakwanisga yayi = I can't afford it.

Nkhuchikhumba yayi = I don't want it.

Ukunitetezga = You are cheating me.

Nkhunekwa yayi = I'm not interested.

Nekwa = Interested

Oho, nitolenge = OK, I will take it.

Nkhukhumba = I need

Muswaju = Toothbrush.

Munkhwala = Medicine.

Munthumbo = Stomach.

BARS

Mukuguliska mowa?= Do you sale beer

Mowa = Beer.

Mowa wu biri = Two beers.

Kachasu = whiskey

Unyakeso umoza chonde = One more please.

Mukujala nyengo uli? = What time do you close?

Nijulileni = Open for me.

EATING

Thebulu ya wanthu wawiri = A table for two people.

Kasi ninga bekamo mu khichini? = Can I look in the kitchen?

Nkurya yayi nyama = I don't eat meat.

Nkurya
yayi nyama ya nkumba = I don’t eat pork.

Nkurya yayi nyama ya ng'ombe = I don't eat beef.

Ine nkhukhumba = I want .

Nkhuku = Chicken.

Nyama ya Ng'ombe = Beef.

Somba = Fish.

Usipa (Kapenta)= Small fish.

Masumbi = Eggs.

Mphangwe = vegetables.

Kuphika = Cooking.

Vipaso = Fruits.

Nthochi = Banana.

Bala = porridge.

Dende = Relish.

Gawa = Serve.

Chingwa = Bread.

Mpunga = Rice.

Ntchunga = Beans.

Maji = Water.

Khombo = Cup.

Ni paniko nkhombo ya maji? = May I have a cup of water?

Maji = Water.

Mowa = Beer.

Vinyo viswesi/Vinyo vituwa = Red/white wine.

Nipeniko muchere = May I have some salt.

Muchere = Salt.

Suga = Sugar.

Chakurya chikunowa. = It is delicious food.